دکتر بهادر باقری

رتبه علمی: دانشیار (مدیر گروه)

مدرک تحصیلی: دکترای (Ph.D) فارماکولوژی

رزومه علمی

bahadordvm@yahoo.com

 

 

 

دکتر هومن بزرگی

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای (Ph.D) فارماکولوژی

رزومه علمی

hoomanbozorgi@semums.ac.ir

 

 

 

دکتر کبری بهرام پور 

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای (Ph.D) فارماکولوژی

رزومه علمی

k.bahrampour@semums.ac.ir