نام و نام خانوادگی: نرگس چیت ساز

سمت اجرایی: کارشناسی ارشد آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 023-33451345