شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها

 

شابکا یا ''شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها''، کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

                                                   

 شماره شابکا کتابخانه دانشکده داروسازی 

IR-420020003