راهنمای ثبت نام و عضویت در کتابخانه های دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  

  

 

  

پس از ورود به صفحه اصلیکتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعهبا انتخاب گزینه "ثبت ناموارد صفحه دیگری می شویم که با انتخاب ثبت نام عضو حقیقی مراحل ثبت نام آغاز می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانلود PDF