دکتر مرضیه کمانکش

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای (.Ph.D) شیمی تجزیه

رزومه علمی

برنامه هفتگی نیم سال دوم 1401-1402

kamankeshm@semums.ac.ir

 

دکتر مرضیه نوروزی

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای (.Ph.D) سم شناسی

رزومه علمی