در آزمایشگاه شیمی دروس عملی شیمی عمومی، شیمی تجزیه و شیمی آلی 1 و 2 برای دانشجویان دکترای عمومی داروسازی ارائه می گردند. دانشجویان در این آزمایشگاه با محلول سازی، تیتراسیون های اسید و باز، تیتراسیون های حجم سنجی و وزن سنجی، اندازه گیری نقطه ذوب و جوش، اندازه گیری چگالی، انواع روش های تقطیر و... آشنا می­شوند. آزمایشگاه فوق به تجهیزاتی از قبیل ترازو 4 صفر، PH متر، هیتر استیرر، بن ماری، آون و کوره الکتریکی و...  مجهز می باشد.