دکتر کبری بهرام پور 

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای (Ph.D) فارماکولوژی

رزومه علمی

k.bahrampour@semums.ac.ir